Projectes

Categoría no visible al menú

sCOOPE – Projecte d’Urbanització de l’Espai Públic de l’entorn del CAP de Ciutat Cooperativa

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest Projecte d’Urbanització d’Espai Públic al voltant del CAP de C. Cooperativa inclou bàsicament tres parts: – La vorera de...

/ 26 July, 2018

sCOOPE – POMO de Pavimentació del Sector “D” i obertura de Nou Accés Nord-Oest al Cementiri Municipal

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. L’objecte d’aquest projecte és la continuació dels treballs de pavimentació del recinte interior del Cementiri Municipal, realitzant xarxa de sanejament...

/ 26 July, 2018

sCOOPE – Pla Local de Seguretat Viària 2016-2019, FASE 8: c de Frederic Mompou amb c de Ventura Gasol

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte forma part del Pla Local de Seguretat Viària 2016-2019, i es concreta en la FASE 8. Carrer de...

/ 25 July, 2018

sCOOPE – POMO de Millora de la Plaça de Rafael Alberti

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Per dotar de continuïtat i coherència a la reurbanització amb el seu entorn s’aprofita l’actuació per millorar la mobilitat donant...

/ 25 July, 2018

sCOOPE – Nova zona de Jocs Infantils als Jardins de l’Astasieta

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte pretén destinar una zona del parterre a zona de jocs en uns 860 m2, treient les plantes i...

/ 24 July, 2018

sCOOPE – POMO de Reparació Estructural d’un Mur a Ciutat Cooperativa

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte es per dur a terme actuacions per a la reparació de la barana de mur de bloc dels...

/ 24 July, 2018

sCOOPE – POMO d’Ampliació de la Vorera del Carrer de Mahatma Gandhi

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte té com a àmbit d’actuació la vorera de Mahatma Gandhi annexa a l’escola Ciurana, i al proper...

/ 24 July, 2018

sCOOPE – POMO de la Remodelació dels Espais Urbans del Barri Ciutat Cooperativa Fase 2.6

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Es tracta d’aconseguir un espai públic estructurat a partir del ja existent, que faci, a més a més, accessibles totes...

/ 24 July, 2018

sCOOPE – POMO de Remodelació dels Espais Urbans del Barri Ciutat Cooperativa – Sector D

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. La proposta vol generar un espai sostenible i molt accessible, amb una dotació important de plantes i arbres què millori...

/ 22 July, 2018

sCOOPE – POMO de Millora de la Mobilitat i Accessibilitat en Parades d’Autobús al Barri Cooperativa

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. L’objecte del projecte és definir les actuacions de millora en diferents aspectes al municipi. Aquests aspectes a millorar són l’accessibilitat...

/ 22 July, 2018