Gestió

Convocatòria d’expressions d’interès (Tancada)

En data 5 d’abril de 2018 s’ha aprovat la convocatòria d’expressions d’interès per determinar les operacions susceptibles de ser elegibles per implementar les diferents línies d’actuació del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi, que conté el següent literal: Organisme convocant: UNITAT...

/ 4 April, 2018

Manual de Procediments Entitat DUSI (Organisme Intermig Lleuger)

L’acord de compromís en matèria d’assumpció de funcions per a la gestió del FEDER contempla la redacció d’un Manual de Procediments, que descriu i documenta els processos i procediments, els aspectes d’organització interna, l’assignació i coordinació de funcions que permeti...

/ 18 October, 2017

NEUROCITY – Sistema d’informació per a la gestió de la recollida de residus

Sistema per a l’obtenció automatitzada d’informació i el control de la gestió de la recollida de residus i la neteja viària. Vincle al Perfil del contractant Favorite

/ 15 October, 2015

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC S.L. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Estesa de xarxa de telecomunicacions

Projecte d’obra Municipal Ordinària (P.O.M.O.) d’estesa de xarxa de telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat 2019 per a la connexió de la xarxa de canalització existent de telecomunicacions, amb la finalitat de la interconnexió per mitjans de les noves tecnologies (procediment de...

/ 9 October, 2015

BUFFER PARK – POMO del ramal d’enllaç amb el c/ de Primer de Maig a la carretera BV-2002

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària del ramal d’enllaç...

/ 7 March, 2015

BUFFER PARK – Redacció de la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya, de la modificació puntual de PGM en l’àmbit de Can Gavarrot i de l’estudi de mobilitat del conjunt

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos Aquesta part de l’operació és per a la contractació del servei consistent en la redacció de la modificació puntual de Pla General Metropolità...

/ 7 March, 2015

MIDENET / eGOVERN

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-GOVERN és la contractació menor i adjudicació del programari MIDENET pel seguiment de programes i projectes, i en especial...

/ 6 March, 2015

Programari Servidors VMWare – eGOVERN

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-GOVERN és la contractació del subministrament en forma de subscripció del programari VMWare mitjançant procediment obert i tramitació ordinària....

/ 6 March, 2015