Totes le publiacions de nmoreno

Sant Boi considerat com un dels Ajuntaments que millor comunica la contribució europea

L’avaluació intermèdia de l’Estratègia de Comunicació del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, realitzada pel Ministeri d’Hisenda, té com a objectiu determinar el grau d’execució i impacte aconseguit en termes de comunicació, transparència i visibilitat donada al suport de la UE...

/ 12 November, 2020

Memòria de gestió 2017-2019

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.512.345,32 € entre els anys 2017 i 2019, que representen el 46% del valor total del projecte que finalitza...

/ 3 June, 2020

Assoliment d’Indicadors a 30 setembre 2019

La justificació presentada a 30 de setembre de 2019 inclou el grau d’assoliment dels indicadors de productivitat previstos a la Guía de Indicadores DUSI del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020: Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las...

/ 7 October, 2019

Més de quatre milions d’euros executats i justificats

El dia 30 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Boi va presentar la justificació del 25% de la despesa a l’Organisme Intermig, que suposa un import total de 4.087.447,47 euros cofinançat al 50%  pel Fons Europeu de Desenvolpament Regional (FEDER). El compromís...

/ 7 October, 2019

Indicadors de productivitat

La gestió per resultats de projectes és una eina indispensable per assegurar l’efectivitat i l’eficiència de qualsevol intervenció pública. Una peça clau d’aquest enfocament és l’elaboració i seguiment d’indicadors que ens permetin mesurar l’assoliment dels objectius previstos. Aquests indicadors seran...

/ 29 July, 2019

NEUROCITY – Sistema d’informació per a la gestió de la recollida de residus

Sistema per a l’obtenció automatitzada d’informació i el control de la gestió de la recollida de residus i la neteja viària. Vincle al Perfil del contractant Favorite

/ 15 October, 2015

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC S.L. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Estesa de xarxa de telecomunicacions

Projecte d’obra Municipal Ordinària (P.O.M.O.) d’estesa de xarxa de telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat 2019 per a la connexió de la xarxa de canalització existent de telecomunicacions, amb la finalitat de la interconnexió per mitjans de les noves tecnologies (procediment de...

/ 9 October, 2015