Totes le publiacions de nmoreno

Memòria de gestió 2017-2020

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.752.228,49 € entre els anys 2017 i 2020, que representen el 47% del valor total del projecte que...

/ 7 June, 2021

Sant Boi considerat com un dels Ajuntaments que millor comunica la contribució europea

L’avaluació intermèdia de l’Estratègia de Comunicació del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, realitzada pel Ministeri d’Hisenda, té com a objectiu determinar el grau d’execució i impacte aconseguit en termes de comunicació, transparència i visibilitat donada al suport de la UE...

/ 12 November, 2020

Memòria de gestió 2017-2019

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.512.345,32 € entre els anys 2017 i 2019, que representen el 46% del valor total del projecte que finalitza...

/ 3 June, 2020

Assoliment d’Indicadors a 30 setembre 2019

La justificació presentada a 30 de setembre de 2019 inclou el grau d’assoliment dels indicadors de productivitat previstos a la Guía de Indicadores DUSI del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020: Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las...

/ 7 October, 2019

Més de quatre milions d’euros executats i justificats

El dia 30 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Boi va presentar la justificació del 25% de la despesa a l’Organisme Intermig, que suposa un import total de 4.087.447,47 euros cofinançat al 50%  pel Fons Europeu de Desenvolpament Regional (FEDER). El compromís...

/ 7 October, 2019

Indicadors de productivitat

La gestió per resultats de projectes és una eina indispensable per assegurar l’efectivitat i l’eficiència de qualsevol intervenció pública. Una peça clau d’aquest enfocament és l’elaboració i seguiment d’indicadors que ens permetin mesurar l’assoliment dels objectius previstos. Aquests indicadors seran...

/ 29 July, 2019

NEUROCITY – Sistema d’informació per a la gestió de la recollida de residus

Sistema per a l’obtenció automatitzada d’informació i el control de la gestió de la recollida de residus i la neteja viària. Vincle al Perfil del contractant Favorite

/ 15 October, 2015

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC S.L. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015