En data 18 de gener de 2019 s’ha aprovat la convocatòria d’expressions d’interès per determinar les operacions susceptibles de ser elegibles per implementar les diferents línies d’actuació del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi, que conté el següent literal:

Organisme convocant: UNITAT DE GESTIÓ de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la seva funció de selecció d’operacions.

La Unitat de Gestió de l’Ajuntament de Sant Boi, realitzarà la selecció de les operacions a partir de les expressions d’interès remeses pels beneficiaris potencials mitjançant els mecanismes habilitats per a aquest fi en la plataforma web habilitada http://edusi.santboi.cat

L’Oficina Tècnica EDUSI realitzarà en un termini no major de 15 dies naturals, una revisió administrativa d’aquestes que permeti determinar la necessitat de modificar o ampliar part de la informació per qüestions formals, en aquest cas, s’enviarà al proposant la sol·licitud d’esmena perquè una vegada esmenada sigui remesa de nou en un termini no superior a 30 dies naturals.

Quan l’Expressió d’Interès no presenti carències formals, el responsable tècnic de la Unitat de Gestió realitzarà una convocatòria de celebració del Comitè d’avaluació i es resoldrà el procediment en un termini no superior a 40 dies naturals des de la seva recepció.

Es deixarà constància de totes les expressions d’interès rebudes i es comunicaran les decisions adoptades sobre l’acceptació o rebuig de les sol·licituds mitjançant l’emissió de l’informe corresponent de conformitat o no conformitat, segons s’escaigui.

Àmbit temporal del procediment: La convocatòria present té per objecte obrir el procediment per a la remissió per part de beneficiaris potencials de les expressions d’interès.

El termini de presentació de manifestacions d’interès estarà obert permanentment des de la publicació en el web municipal de la convocatòria present fins al 31 de desembre de 2019, si bé l’exhauriment de fons d’una línia d’actuació revocarà qualsevol Expressió d’Interès adreçada a dita línia.

Documentació a presentar pels beneficiaris potencials: Els serveis interessats en presentar propostes d’operacions per al seu finançament en el marc del Programa Operatiu remetran a la Unitat de Gestió de l’Ajuntament de Sant Boi el “Formulari de redacció d’Expressions d’Interès”, degudament complimentat en tots els seu apartats i amb la informació requerida, que serà descriptiva suficientment de l’operació i dels projectes que la integraran.

Les Expressions d’Interès que es presentin hauran de contenir tota la informació necessària per comprovar el compliment dels criteris bàsics de selecció, i a més tota la informació que ofereixi evidències respecte el possible compliment dels criteris de priorització.

Per a això s’ha habilitat un formulari específic al web de l’estratègia EDUSI per a elaborar les Expressions d’Interès, contemplant tots els camps necessaris per a la seva avaluació.

Així mateix, el sol·licitant podrà presentar tota aquella documentació o informació addicional que consideri d’interès per a l’adequada valoració de la sol·licitud.

Publicat per Comunicació Interna

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*