L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.

Aquest Projecte d’Urbanització d’Espai Públic al voltant del CAP de C. Cooperativa inclou bàsicament tres parts:

– La vorera de la Ronda de Sant Ramon que es troba en bon estat mitjà de conservació i que es reurbanitzarà amb panots mantenint l’arbrat existent en la mesura que sigui possible i en la qual caldrà introduir el gual per l’accés de vehicles sanitaris
reservar l’espai d’aparcament en la franja ja existent.
– També s’ha d’urbanitzar el tram del carrer de Lluís Companys , tot i que fa uns tres anys es va reurbanitzar parcialment i es va soterrar una línia elèctrica aèria existent. Encara manca l’enderroc d’un tram de vorera elevat preexistent i urbanitzar-ho tot
definitivament.
– L’espai entre solars d’equipaments, d’accés públic al CAP i que es perllonga fins els blocs posteriors i els seu passatge interior, constitueix una continuació de la Rambla d’Eduard Toldrà que es vol potenciar com a eix vertebrador que realment serà la connexió del barri amb el CAP i que ha de donar resposta a les necessitats funcionals del CAP i de la ciutadania.
Per aquest motiu, es proposa una plataforma pràcticament plana i apta per a la maniobra de vehicles d’assistència sanitària i d’accés al Cap des de la Ronda i que es relaciona amb la cota dels blocs d’habitatges propers amb una diferència de nivell
d’uns 3m. amb unes escales i també amb un passeig amb rampes. En línies generals es passa d’una cota de 44,50m a una de 41,46m que se soluciona amb escales i rampes per a ús de vianants i amb accés puntual amb vehicle d’emergència fins al
CAP.

Aquest projecte forma part de les actuacions de Reurbanització entre els espais entre els blocs i la creació d’eixos verds de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou anomenada INTERBLOCKS que ara forma part de l’operació sCOOPE.

Plec de Clàusules Tècniques del Projecte d’Urbanització de l’Espai Públic de l’entorn del CAP de Ciutat Cooperativa

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*