Capaci[u]tat

En data 25 de juliol de 2017, la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en el marc de la segona convocatòria per a la selecció d’Estratègies DUSI, cofinançades mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020, va assignar a aquest Ajuntament un ajut per import de 8.161.772 euros, per al desenvolupament del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020.

Capaci[u]tat és una estratègia de desenvolupament sostenible integrat que comptarà amb una inversió total de 16.323.544 euros i que es desenvoluparà entre els anys 2017 i 2022 tot impactant al conjunt de la ciutat. Alhora, es concentra part de l’actuació als districtes menys desenvolupats de Sant Boi com són Camps Blancs i Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones d’aquests districtes més desfavorits.

Els àmbits prioritaris responen a 4 dels objectius temàtics (OT) del període de programació europea 2014-2020:

  • OT2.- Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
  • OT4.- Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
  • OT6.- Protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
  • OT9.- Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació